Budapest XIII. - Közterület használat

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati iránti kérelem benyújtása, hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület használati hozzájárulás szükséges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit.

Kulcsszavak: közterület-használat, közterület-hasznáéati hozzájárulás, bejelentés, visszavonás, mentesség, kedvezmény, jogellenes közterülethasználat, díjfizetési kötelezettség, közterület-használati kérelem,

közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek, szórólaposztás esetén annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

Gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet valamint egyéni vállalkozó a kérelmét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal részére kizárólag elektronikus módon terjesztheti elő. Elektronikus kapcsolatfelvételre azonosítást követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy a honlapon szereplő ÁNYK nyomtatvány a szervezet nevében elektronikusan kerül kitöltésre és eljuttatásra a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára.

Természetes személy a hatályos jogszabályok értelmében (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés és 10. §) – a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal részére szóló kérelmét/beadványát személyesen, postai úton írásban, vagy elektronikus módon terjesztheti elő. Elektronikus kapcsolatfelvételre azonosítást követően ügyfélkapun keresztül van lehetőség oly módon, hogy a honlapon szereplő ÁNYK nyomtatvány elektronikusan kerül kitöltésre és eljuttatásra a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára. A kérelem a honlapról letölthető és elektronikusan vagy kézzel kitöltött ÁNYK nyomtatvány formájában személyesen leadható ügyfélfogadási időben a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. valamennyi ügyfélszolgálatán, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán egyaránt.

A kérelmet főszabály szerint a közterület-használat megkezdése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. Konténer közterületen történő elhelyezése és szórólaposztás esetén a kérelmet a közterület-használat tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító, nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata, amely lehet:
• társadalmi és egyéb szervezetek esetén a nyilvántartásba vételt igazoló egyéb okirat;
• őstermelők esetén őstermelői igazolvány;
• társasház esetén közös képviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv.
2. Meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott képviselő jár el.
3. A használni kívánt területre vonatkozó méretarányos, egyértelmű helyszínrajz, amelyen szerepelnie kell az igényelt területnek és a környező utcáknak, valamint a kihelyezni kívánt közterületi berendezések szélességének, hosszúságának, az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolságának; terasz esetén a terasz üzlet bejáratától való távolságának.
4. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei.
5. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén fényképfelvétel a meglévő létesítményről.
1. A közfeladatot igazoló dokumentumot a közfeladat ellátása céljából kért használat esetén.
2. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedély.
3. Úttest és járda igénybevétele esetén − a helyszínrajzon túl − a Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai tervet. (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.) http://budapestkozut.hu

4. Szórólaposztásra vonatkozó kérelem esetén helyszínrajz vagy útvonal terv, és a terjeszteni kívánt szórólap mintája.
5.  Rendezvények esetén:
• nyilatkozatot a résztvevők tervezett létszámáról;
•  színpad alapterülete;
• nyilatkozatot a rendezvény idejére telepíteni tervezett illemhelyek és akadálymentesített illemhelyek - darabszámáról;
• vázlatos program leírás;
• a közterület–használat lejárta után esedékes takarításról szóló szerződés, megrendelést igazoló dokumentum;
• nyilatkozatot a tervezett közterület-használatban közreműködők, szervezők nevéről, lakcíméről vagy székhelyéről.
• nyilatkozatot a résztvevők tervezett létszámáról;
6.  A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység esetén az eljárásban hozott döntés.
7. Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat – így különösen rendezvény szervezése vagy kioszk elhelyezése - esetén az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos szerződés, vagy a szolgáltatás megrendelését igazoló dokumentum.
8. Építési munkálat, rendezvény és ételosztás esetén fotó a használni kívánt terület használat megkezdését megelőző állapotáról; építési munkálat esetén az építési terület megközelítéséhez rendszeresen igénybe vett úttest területére kiterjedően.
9. Az egy naptári évben két hónapot meghaladó építési, felújítási, karbantartási munkálatok végzése esetében építési ütemterv.

A közterület használatért fizetendő díjak mértékét a közterületi rendelet 2. melléklete tartalmazza. A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség illeti meg:

    az Önkormányzat által támogatott vagy jóváhagyott programok szervezőit;
    az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak, közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos munkák kivitelezőit;
    műemlékvédelem vagy helyi védettség alatt álló épületek felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használatot, amennyiben a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;
    a közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatornázás, távfűtés), a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeit;
    az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeit;
    az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési szervei, a Polgármesteri Hivatal, vagy az Önkormányzat gazdasági társasága által szervezett rendezvények, programok szervezőjét, a közterületnek a jelen pontban felsoroltak általi, közfeladat ellátása céljából történő igénybevételét;
    közterület ételosztás céljából használóját;
    taxiállomások üzemeltetőjét;önkormányzati tulajdonú választási vagy egyéb tájékoztatási célú, Megbízó által kihelyezett hirdető berendezések használóját az Önkormányzattal erre vonatkozóan kötött együttműködési megállapodás alapján;
a reklámok közzétételére irányadó, mindenkor hatályos szabályok szerint létesített közművelődési hirdetőoszlop közfeladatot ellátó általi, közcélú használatát. Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke

    legfeljebb 20% mértékben új lakás építésével járó beruházás igazolása esetén;
    legfeljebb 40% mértékben, ha a kérelmező hadigondozott, csökkent munkaképességű, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesül;
    legfeljebb 50% mértékben kiemelt területen 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás céljára történő közterület-használat esetén, valamint amennyiben a magasépítési munkák során a használó vállalja, hogy a gyalogos forgalom zavartalan biztosítása és a közlekedés biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít, vagy olyan állványzatot helyez ki, amely alatt a gyalogosok biztonságos közlekedése biztosított,
    legfeljebb 50% mértékben ha a közterület-használat célja adománygyűjtés vagy humanitárius, karitatív tevékenység;
    legfeljebb 80%-kal kérelemre, különösen indokolt esetben, amennyiben a kérelmező személyi vagy szociális helyzete, vagy a közterület-használat körülményei azt indokolják, a társasházak és szövetkezeti lakóházak épületfelújítási, homlokzat helyreállítási munkához szükséges közterület-használat esetén, valamint, ha a kérelmező igazolja a közterület-használat környezettudatos vagy a közterület értékét növelő jellegét és annak időtartamát.

A közterület használatához történő hozzájárulásról, a közterület-használati díj mértékének csökkentéséről, valamint a filmforgatás céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról a Budapest Főváros XIII. Kerület polgármestere jogosult dönteni.

A közterület-használat tárgyában hozott döntések ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani, melyről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő – de legalább 8 nappal később tartandó – ülésén dönt. A fellebbezéshez szükséges nyomtatvány a honlapról letölthető. A fellebbezés illetéke határozat esetén 5 000 Ft, végzés esetén 3 000 Ft. A Képviselő-testület döntésének bírósági felülvizsgálata kérhető. A kereset benyújtásához szükséges nyomtatvány a honlapról letölthető. A bírósági felülvizsgálat iránti eljárás illetéke 30.000 Ft. A felet az eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely azt jelenti, hogy mentesül az illeték előzetes megfizetése alól, és az illetéket az köteles megfizetni, akit a bíróság erre kötelez. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására (végrehajtására) nincs halasztó hatálya. Az azonnali jogvédelmet, a halasztó hatály elrendelését (végrehajtás felfüggesztését) a bíróságtól kell kérni. Jogszabálysértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja.

kérelem, bejelentés hiánypótlás ÁNYK nyomtatványok

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatárról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 

Budapest 13. ker. Település