ÖTF - A helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek

A  helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal  és költségvetési támogatásokkal, továbbá a települési önkormányzatok által a belföldi gépjárművek után beszedett adó (gépjárműadó) központi költségvetés részére történő utalásával kapcsolatos ügyek. (igénylés, módosítás, azok megalapozottságának vizsgálata, elszámolás felmérés, elszámolások, beszámoló ellenőrzése, felülvizsgálata, gépjárműadó utalás és felülvizsgálata). Az önkormányzatnak az elektronikus űrlapon van lehetősége a lenti ügyekkel kapcsolatos dokumentumokat megküldeni.

Kulcsszavak: igénylés megalapozottsága, költségvetési beszámoló, felülvizsgálat, jegyzőkönyv, észrevétel, határozat, hatósági ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, költségvetési támogatás, gépjárműadó utalás

Önkormányzatok

A Kincstár megyei igazgatóságai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57-60. §-ai alapján végzik a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai igénylése, vagyis a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett információs rendszer útján (ebr42 rendszer) teljesítendő megalapozó felmérés (esetleges kiegészítő felmérés) és azok módosítása (lemondás és pótigény, vagyis a májusi és októberi felmérés) felülvizsgálatát, illetve ezen adatszolgáltatások megalapozottságának, az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatásnak (elszámolás felmérés), az önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások (pályázatos támogatások) igénylésének és elszámolásának, valamint az éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatát.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a kincstár útján igényli, kezdeményezheti annak módosítását, vagy az arról való lemondást. Az igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi a támogatások igénylésének és azok módosításának megalapozottságát, erről jegyzőkönyvet készít, melyre az önkormányzat észrevételt tehet. Annak érdekében, hogy az igazgatóság megalapozott döntést hozzon, kiegészítő információt kérhet be az önkormányzattól.

Amennyiben az igazgatóság az igénylésben meghatározott mutatószámot megalapozatlannak tartja, határozatban kötelezi az önkormányzatot, hogy a soron következő mutatószám módosításkor a kincstár által meghatározott változtatásokat vezesse át. A kincstár határozata ellen fellebbezés benyújtására nincs mód, a keresetlevelet a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani. Nem kell határozatot hozni, amennyiben a helyi önkormányzat az eltérés jogszerűségét igazolja. Ha az önkormányzat a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, az igazgatóság jogosult az általa meghatározott mutatószámok átvezetésére. A kincstár ezen intézkedésével szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye.

A helyi önkormányzatok a Kvtv. IX. és egyes XX. fejezeti költségvetési támogatásokkal (pályázatos támogatásokkal) kapcsolatos igénylésüket és elszámolásukat az egyes pályázati kiírásokban foglaltaknak megfelelően a Kincstáron keresztül nyújtják be (a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszeren vagy a Belügyminisztérium által üzemeltetett ebr42 rendszeren keresztül). Az önkormányzatoknak a pályázati igénylésekhez/elszámolásokhoz kapcsolódó, a pályázati kiírás szerinti dokumentumokat elektronikus úton kell benyújtaniuk az igazgatóságok részére. Az igénylések és elszámolások felülvizsgálatát a megyei igazgatóságok végzik.

 

A megyei igazgatóság az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata során tett megállapításait dokumentum alapú vagy helyszíni jegyzőkönyvben rögzíti, melyekre az önkormányzatnak lehetősége van észrevételt tenni. Amennyiben nem áll rendelkezésére az igazgatóságnak valamennyi dokumentum, adat az alapos döntés meghozatalához pótlólagos információt kérhet az önkormányzattól. Az igazgatóság által megállapított visszafizetési kötelezettségről, pótlólagos támogatásról határozatot hoz.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-a alapján a belföldi gépjárművek után beszedett adónak (gépjárműadó) a települési önkormányzat által a központi költségvetés részére történő utalását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár ellenőrzéséhez a települési önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatást teljesít.  Az önkormányzatoknak az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat elektronikus úton kell benyújtaniuk az igazgatóságok részére.

 

A helyi önkormányzatnak az elektronikus űrlapon van lehetősége a fenti ügyekkel kapcsolatos dokumentumokat megküldeni. Az elektronikus űrlapon ki kell töltenie az önkormányzati adatokra vonatkozó mezőket (önkormányzat neve, irányítószám, székhely, közterület neve és jellege, házszám, törzsszám, KSH kód), a KSH kód alapján az űrlapon automatikusan előtöltődik az illetékes megyei igazgatóság megnevezése, ahova a kitöltött elektronikus űrlapot a csatolmányokkal együtt benyújtja az önkormányzat. Ezután az űrlapon meg kell jelölnie a felülvizsgálat, a pályázatos támogatással, illetve a gépjárműadó utalással kapcsolatos ügyintézés típusát, mellyel kapcsolatban ügyet kíván intézni. Az ügytípust lenyíló listából tudja kiválasztani, amely lehet pótlólagos/kiegészítő információ szolgáltatás, jegyzőkönyv visszaküldése/észrevétel tétele, pályázatos támogatásokkal kapcsolatos dokumentumok benyújtása, megalapozó, kiegészítő, májusi, októberi, elszámolás felmérésekkel kapcsolatos dokumentumok benyújtása, valamint egyéb. A hivatkozási szám mezőbe a megyei igazgatóság által az önkormányzat részére megküldött dokumentum (előzmény ügyirat, amely vonatkozásában ügyet kíván intézni) iktatószámát szükséges beírni. A megjegyzés mezőbe az elintézendő üggyel kapcsolatos lényeges információkat van lehetősége beírni. Az űrlappal együtt kötelező csatolmányt beküldeni, az önkormányzat a Csatolmányok mezőben tud csatolmányt választani és feltölteni. A kitöltött űrlapot és a csatolmányokat a Beküldés menüponttal tudja elektronikus úton megküldeni a kiválasztott (érintett) megyei igazgatóság részére.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár területileg illetékes Megyei Igazgatósága

Magyar Államkincstár központi szerve

Az ügyintézés során kötelezően megadandó KSH kód a szervezet oldalán elérhető információk alapján kerül meghatározásra:

Területi jelzőszámból képzett megyekód+Település azonosító törzsszám: Településkód

A teljes táblázat itt elérhető: https://www.ksh.hu/teruleti_szamjel_menu honlapon Területi Számjelrendszer Struktúra elemei megnevezésekkel, 2019 néven.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57-60. §-a

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-a

MÁK_ÖF