PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

A Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti – szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvitákban, illetve méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárásokban a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében, elsősorban a felek által kölcsönösen elfogadott megállapodás, azaz egyezség megkötését kísérli meg létrehozni a felek között.

Kulcsszavak: fogyasztóvédelem, Pénzügyi Békéltető Testület, PBT, pénzügyi szolgáltató jogvita

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása tekintetében nem minősülnek fogyasztónak. A fogyasztó eljárhat az ügyében saját maga, vagy a képviseletére meghatalmazást adhat bárki másnak, nemcsak jogi képviselő részére. Ehhez eredeti aláírással ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása szükséges.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó először közvetlenül a pénzügyi szolgáltatóval kísérelje meg rendezni a vitás, illetve méltányossági ügyét.  

Ha még nem tette meg, nyújtsa be panaszát, méltányossági ügy esetén méltányossági kérelmét a pénzügyi szolgáltatónál. 

Panaszában pontosan jelölje meg a pénzügyi szolgáltató eljárásával/szolgáltatásával kapcsolatos kifogásait, és csatolja azokat a bizonyítékokat, amelyek álláspontját alátámasztják. Fogalmazza meg a panasz rendezésére, megoldására vonatkozó konkrét kérését is. A panaszkezeléssel kapcsolatos információkat itt találja meg. Méltányossági kérelem esetén a méltányossági kérelem alapjául szolgáló körülményeit írja le és ennek alátámasztására szóló dokumentumokat csatolja a pénzügyi szolgáltató részére. Ha nem elégedett a pénzügyi szolgáltató válaszával, vagy ha 30 nap elteltével sem kapott választ a kérelmére, akkor a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.  

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása mindig a fogyasztó írásbeli kérelmére indul. Az eljárás papír alapon és elektronikus úton is kezdeményezhető.

Az eljárás elektronikusan az online ügyintézés alkalmazás segítségével, vagy ÁNYK nyomtatványon kezdeményezhető. Mindkét esetben a kérelem benyújtásához ügyfélkapus (KAÜ) azonosításra van szükség. Az online kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések esetén az Európai Bizottság online vitarendezési platformján  keresztül is kezdeményezhető a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása.

Papír alapon kitöltött kérelmét elküldheti postai úton  a Pénzügyi Békéltető Testülethez címezve (1525 Budapest, 172.), vagy személyesen is leadhatja a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Krisztina körút 6.), továbbá bármely Kormányablakban. Fontos tudni, hogy a Testület kérelmet e-mailben nem fogad.

A Pénzügyi Békéltető Testület az eljárás során elsőként azt vizsgálja meg, hogy a kérelem megfelel-e a törvényi feltételeknek. Amennyiben igen, úgy kérelmét befogadja és megindul az eljárás.

Ha a kérelem formájában vagy tartalmában nem felel meg a törvényi követelményeknek, a Pénzügyi Békéltető Testület a hiányok megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet meghallgatás kitűzése nélkül írásban elutasítja, ha az eljárás lefolytatására nincs hatásköre, ha a kérelemből megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak, illetve fizetési meghagyás kibocsátására került sor. A méltányossági eljárás lefolytatásának nem akadálya a jogerős ítélet a kibocsátott fizetési meghagyás vagy az a tény, hogy már bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban, mivel ezen eljárásban a jogalap és az összegszerűség nem vitatható.

A Pénzügyi Békéltető Testület az eljárásban a kérelem megküldésével a pénzügyi szolgáltatót válaszirat benyújtására hívja fel, és hetvenöt napon belül személyes meghallgatásra tűz ki időpontot.  A személyes meghallgatások helyszíne Budapest, XIII. kerület, Váci út 76. szám alatti Capital Square Irodaház földszinti tárgyalói (bejárat a Dráva utca felől).  A meghallgatáson lehetőség nyílik a felek közötti személyes egyeztetésre.  A meghallgatáson a pénzügyi szolgáltató képviselőjének részvétele kötelező, a kérelmezőnek lehetősége nyílik az egyezség érdekében a pénzügyi szolgáltató képviselőjével történő személyes egyeztetésre.   

A Pénzügyi Békéltető Testület a felek közötti egyezséget jóváhagyja, ha az megfelel a jogszabályoknak.

Amennyiben nem jött létre egyezség, és a pénzügyi szolgáltató alávetette magát a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének, megalapozott kérelem esetén a Testület kötelezést tartalmazó határozatot hoz. Kötelezést hozhat alávetés és egyezség hiányában abban az esetben is, ha a kérelem megalapozott és a tárgya nem haladja meg az 1 millió forintot (kötelező jogszabályi alávetés). Egyezség hiányában a Testület ajánlást hoz, ha az igény megalapozott, a kérelem tárgya meghaladja az 1 millió forintot, és a szolgáltató nem tett alávetési nyilatkozatot.

Méltányossági ügyben, egyezség hiányában az eljárás megszüntetésre kerül.

Az eljárás lefolytatására kilencven nap áll rendelkezésre, amelynek kezdetét a hiánytalan kérelem beérkezésétől kell számítani. Az eljárási határidőbe nem számít be az az időtartam, amely a kérelem hiányainak pótlásával telik. A kilencven napos határidőt a Testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

Az eljárás kezdeményezéséhez csatolni szükséges:

- a kitöltött formanyomtatványt (általános ügyben a 150-es kérelem, határon átnyúló jogvita esetén a FIN-NET kérelem, méltányossági kérelem esetén nincs formakényszer, azonban javasolt a 180-as kérelem formanyomtatványának használata)

- a pénzügyi szolgáltató részére benyújtott panasz vagy méltányossági kérelem másolatát

- a pénzügyi szolgáltató panaszra vagy méltányossági kérelemre adott válaszának másolatát

- a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt alátámasztó irat másolatát (pl.: szerződés, biztosítási ajánlat, kötvény)

- minden olyan dokumentum másolatát, amellyel a fogyasztó az állítását alátámasztja

- meghatalmazás esetén, eredeti aláírással ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

A Pénzügyi Békéltető Testületi eljárása ingyenes, eljárási díj, illetékfizetési kötelezettség nem terheli a kérelmezőt. 

A Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működő Pénzügyi Békéltető Testület. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása nem hatósági eljárás.

Fellebbezésre nincs lehetőség. A Testület által meghozott egyes döntésekkel szembeni bírósági úton igénybe vehető jogorvoslati lehetőséget a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény rögzíti.

Kérdés esetén a Pénzügyi Békéltető Testület általános ügyfélszolgálatát is ellátó MNB ügyfélszolgálata nyújt segítséget.

Papír alapú kérelmek esetén alkalmazható nyomtatványok:

- 150. Általános fogyasztói kérelem formanyomtatvány

- 180. Méltányossági kérelem formanyomtatvány

-  FIN-NET kapcsolatfelvételi űrlap több tagállamot érintő panaszok bejelentéséhez forma-nyomtatvány

Meghatalmazás minta

Pénzügyi szervezethez benyújtandó panasz formanyomtatvány

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény .

MNB