ÉRD - HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző

az örökhagyó haláláról értesül.

Kulcsszavak: hagyaték, örökös, örökhagyó, póthagyaték, hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárásban érdekelt: a törvényes örökös, a végrendeleti örökös, a hagyatéki hitelező, a hagyatékhoz tartozó dolog birtokosa.

Adatszolgáltatás az örökhagyó, az örökösök és a hagyatéki vagyon adatairól a Polgármesteri Hivatal részére az erre rendszeresített nyilatkozat forma kitöltésével.

 

A nyilatkozatot benyújthatja elektronikusan (E-Önkormányzati Portál), személyesen vagy postai úton.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az örökhagyó haláláról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül meg kell kezdeni a leltározást, s azt 30 napon belül kell elkészíteni.

E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerez. A határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 Minden esetben szükséges:

  • az elhunyt halálát bizonyító okirat (halotti anyakönyvi kivonat, holttá nyilvánító végzés, hagyaték átadó végzés),
  • minden olyan irat, amely a hagyatéki leltárba felvetetni kívánt hagyatéki tárgyak igazolására szolgál, illetve azokra vonatkozó adatot tartalmaz (pl.: gépjármű forgalmi engedély, törzskönyv; betétkönyv; értékpapír; cégbejegyzés; bankszámla kivonat; stb.),
  • végrendelet, öröklési szerződés (ha rendelkezésre áll).

A hagyatéki eljárás költsége: a hagyatéki eljárás jegyzői szakasza (leltárfelvétel) illetékmentes.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője. (Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Irodájának munkatársa folytatja le.)

Pest Megyei Kormányhivatal, közjegyző.

Az eljárás során hozott egyes döntések ellen fellebbezésnek van helye.

Ha a leltár szerint a hagyatékban a Ptk. gazdasági társaságokra és szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott társasági, illetve szövetkezeti részesedés van, - amíg a leltárt meg nem küldték a közjegyzőnek, a jegyző, azt követően - a közjegyző biztosítási intézkedésként a tagsági (szövetkezeti) jogok gyakorlására a társaság (szövetkezet) vagy a működésében érintett más személy, szervezet indokolt kérelmére ügygondnokot rendelhet ki, ha az intézkedés nyilvánvalóan a társasági (szövetkezeti) vagyon megóvása vagy a társaság (szövetkezet) működésének biztosítása érdekében szükséges.

A nyomtatványokat letöltheti itt.

Érd Település