Budapest 04. ker Önkormányzati bérlakásra vonatkozó tartási szerződés jóváhagyása iránti kérelem

Önkormányzati tulajdonú lakás esetén amennyiben az ingatlan bérlője és az őt gondozó személy tartási szerződést kíván kötni, az Önkormányzat, mint tulajdonos jóváhagyására van szükség.A tartási szerződés alapján az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani, akár úgy, hogy az eltartó az eltartottal együtt él, vagy anélkül, amelyről a tartási szerződésben rendelkezni kell. A tartás kötelezettsége a gondozásra, a gyógyíttatásra, az ápolásra és az eltemettetésre is kiterjed. A bérlő az eltartót csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be.

Kulcsszavak: eltartó, tartás, szerződés, ellátás, gondozás

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Kérelem benyújtása a bérbeadó írásbeli hozzájárulása érdekében.
A bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében tartási szerződést csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával köthet.

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Önkormányzati bérlakásra vonatkozó tartási szerződés jóváhagyása iránti kérelem

A bérlő részéről a tárgyévre vonatkozó, havi jövedelmet megállapító értesítés (másolatban – az eredeti bemutatása mellett).

Leendő eltartó utolsó hat havi nettó jövedelméről igazolás (eredeti példány).

Tartási szerződés (egy eredeti példány).

Az eltartott egészségi állapotát igazoló orvosi igazolások.

Lakbér és közüzemi szolgáltatók 30 napnál nem régebbi igazolásai.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

Az állami támogatással épült bérlakásokra (Megyeri u. 201., 203., 205.), valamint a fiatalok garzonháza lakásaira (Blaha L. u. 9.) nem köthető tartási szerződés.

A jóváhagyó nyilatkozat megadásának mérlegelési szempontjai:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest 04. ker. Település