Tanuló személyes adataiban bekövetkezett változás bejelentése

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló személyes adatainak megváltozásakor a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén annak törvényes képviselője az intézmény részére bejelenti az adatváltozást. 

Kulcsszavak: Adatváltozás bejelentése, személyes adat

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

A tanuló személyes adatainak megváltozásakor az új adatokat bejelenti az intézmény részére a bejelentő felületen, valamint feltölti  változást igazoló dokumentumok képét a rendszerbe. Az elektronikus ügyintézést követően, személyesen is be kell mutatni a tanuló nevére kiállított személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amennyiben a változás ezen igazolványokon szereplő adatokat érinti.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A kérelmet jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozás esetén a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

A tanuló, a szülő, a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

KK