Hódmezővásárhely – Bevallás ideiglenes helyi iparűzési adó tevékenységről

Az ideiglenes iparűzési tevékenység utáni adóra vonatkozó helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezések 2020. december 31-ével hatályukat vesztették.

Jelen ügyleírás az ideiglenes iparűzési tevékenység utáni adóra vonatkozóan a 2020. december 31-ig hatályban lévő Htv. szabályain alapul, tekintettel arra, hogy a Htv. erre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztették.

Kulcsszavak: iparűzési adó, ideiglenes, bevallás

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység akkor is, ha a vállalkozó bármely - előzőekben nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.

Az adó alanya a vállalkozó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

Az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség területi hatálya Magyarország területére korlátozódik, a vállalkozó ezen adójogviszonya csak belföldön jöhet létre.

 

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adózónak az e-Önkormányzat portálon van lehetősége arra, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatnál az ideiglenes helyi iparűzési adóbevallását megtegye.

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a helyi iparűzési adóbevallást a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell benyújtania.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó megfizetésének határideje a bevallási kötelezettség határidejével azonos.

Az adóéveken átnyúló egybefüggő munkavégzés esetén az adóév utolsó napjától számított 15 napon belül, azaz pl. 2021. január 15-ig kell a 2020. december 31-ig elvégzett tevékenység vonatkozásában az adókötelezettséget teljesíteni. A munkafolyamat 2020. évben történő elvégzését természetesen annak befejezése napjától számított 15 napon belül majd be kell jelenteni, a megfelelő nyomtatványon.

Az adóbevallás beadásakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy csupán az első 30 napot nem terheli adófizetési kötelezettségIlyen esetben az adózó az első alkalommal végzett tevékenység során veszi figyelembe azt, hogy az adókötelezettség a 31. napon keletkezik, a további tevékenységei során az adókötelezettséget a felek közti szerződésben foglalt tevékenység megkezdésének első napjától kell számításba venniEz esetben már nem kell azt vizsgálni, hogy a tevékenység a 30 napot eléri-e, akár néhány napos munkavégzés is ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet keletkeztet, hisz az adóév szintjén a munkavégzés Hódmezővásárhely város illetékességi területén az „első” munkából adódóan a 30 napot már meghaladta.

Abban az esetben, ha a konkrét adóéven belül előreláthatólag a Hódmezővásárhely önkormányzat területén az építőipari tevékenység időtartama a felek között kötött szerződésbe foglaltak szerint a 30 napot nem haladja meg, nem keletkezik ideiglenes jellegű adófizetési kötelezettség, azonban bejelentkezési és adóbevallási kötelezettségét ebben az esetben is teljesítenie kell.

Az adóéven belül 180 napot várhatóan elérő építőipari tevékenység esetén a vállalkozónak a tevékenység- végzés megkezdésének napjától, illetve éves szinten göngyölítetten a 180 napos ideiglenes építőipari tevékenységet meghaladóan a 181. naptól kezdődő 15 napon belül az veszprémi önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentkezni az (állandó jellegű) iparűzési tevékenység adóalanyisága és adókötelezettsége miatt, egyben nyilatkozni kell az adóévi várható adóról is. Ez esetben az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat - határidőben történt teljesítések esetén - nem készül, azonban a sorozatosan kötelezettség szegést elkövető adózók mulasztási bírság szankciójával számíthatnak.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. § értelmében

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a helyi iparűzési adóbevallást a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell benyújtania.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó megfizetésének határideje a bevallási kötelezettség határidejével azonos.

Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az adót az Art-ban vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez.

A még - esetleg - benyújtandó, ideiglenes helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Ide tartozik természetesen az 2020. december 31-ével – az ideiglenes iparűzési adó hatályon kívül helyezése napjával – befejeződő adókötelezettségről szóló bevallás-benyújtás, amelynek határideje 2021. január 15-e, de az önkormányzati adóhatóságoknak ezen időpontot követően is kell tudnia fogadni az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről szóló bevallásokat egészen az adókötelezettség elévülési ideje utolsó napjáig, azaz 2026. december 31-ig.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.

Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell megfizetni. Az adó befizetésére szolgáló számla neve és száma: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (10400559-00032675-00000001).

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 10400559-00032629-00000002 számú Illetékbeszedési számlára kell megfizetni.  A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 31 e) pontja alapján 2021.01.01-től telephelynek minősül a 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, azzal, hogy a napok számításánál a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő. 

Hódmezővásárhely Település