Törzskönyv pótlása

A törzskönyv elektronikus úton történő pótlása lehetővé teszi azt, hogy a törzskönyv kizárólagos jogosultja (gépjármű tulajdonosa, aki egyben a gépjármű üzembentartója is) elektronikus úton kezdeményezze az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült törzskönyvének pótlását. A kérelem benyújtásával eleget tesz a vesztésre vonatkozó bejelentési kötelezettségének is.

Kulcsszavak: törzskönyv pótlása, törzskönyv elvesztése, törzskönyv megsemmisülése, törzskönyv

A jármű tulajdonosa.   

Törzskönyv pótlását elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ügyet elektronikusan intézni, ha a fenti feltételek mindegyike teljesül.

Az űrlap kitöltésével lehetősége van elektronikus úton a törzskönyv pótlására, annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén.

Amennyiben a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése a pótlás iránti kérelemmel egyidejűleg történik, abban az esetben az új okmány csak az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő naptól pótolható.

A határidő elteltét követően a felületre ismét bejelentkezve, az eljárást tovább kell folytatni.

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a törzskönyv sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő nap eltelte után pótolható.

Ha a törzskönyv elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése korábban már bejelentésre került, úgy az okmány pótlása azonnal kezdeményezhető, amely a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 napon belül kerül kiállításra. Az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje, ha az okmány kézbesítési helye nem a járási/kerületi hivatal.

Törzskönyv eltulajdonítása esetén a feljelentést elektronikus úton a kérelemhez kell csatolni.

Az eljárás illetéke 6000 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a törzskönyv pótlására irányuló kérelem benyújtása előtt, elektronikus úton kell megfizetni. Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a törzskönyv eltulajdonítása.

Az elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére. A költségmentesség iránti kérelmet csak személyesen terjesztheti elő.

A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amelyet letölthet a felületen keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Budapest Főváros Kormányhivatala

Törzskönyv pótlására elektronikus úton csak abban az esetben van lehetőség, ha a törzskönyv fizikailag – például megsemmisülés okán – már nem érhető el. Névváltozás vagy törzskönyv adataiban bekövetkezett változás miatt csak okmányirodánál, kormányablaknál lehet új törzskönyvet kérelmezni, ugyanis ez törzskönyv cserének minősül.

Amennyiben a törzskönyv - megrongálódása ellenére - kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új törzskönyv kiállításának kezdeményezése közzététel nélkül elvégezhető, ez a pótlás elektronikus úton nem kérelmezhető.

Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása a tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlően igazolja, ebben az esetben a törzskönyv pótlására nem kerül sor, ezért elektronikus úton nem kezdeményezhető.

A hatályos jogszabályok szerint, a törzskönyv elektronikus úton történő pótlásához a kérelmezőnek nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie (kivéve eltulajdonítás esetén a feljelentés másolatát digitális formában a kérelemhez kell csatolni). A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton.

Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra. Törzskönyv eltulajdonítása esetén a feljelentést elektronikus úton a kérelemhez kell csatolni.

A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át. Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából megküldi. Az át nem vett törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

Nem pótolható a törzskönyv, a közzétételt követően valamely érdekelt fél a járművel, vagy törzskönyvvel kapcsolatos jogosultságát a megjelölt határidőn belül igazolja, a törzskönyv nem pótolható.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

EKTFO