KH FNKF Belső piaci információs rendszer (IMI) segítségével adatigénylési kérelem benyújtása - Közbeszerzési Hatóság

A belső piaci információs rendszer (IMI) egy olyan online eszköz, mely segítségével a felhasználók információt kérhetnek más tagállamokban működő partnerhatóságaiktól. Az IMI lehetővé teszi a közbeszerzési kérdésekben történő segítségkérést is, a műszaki specifikációk, kizáró okok, egységes európai közbeszerzési dokumentum, bizonyítás eszközök, minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok, elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke, továbbá a kirívóan alacsony összegű ajánlatok kapcsán.

Kulcsszavak: belső piaci információs rendszer (IMI) adatigénylés, külföldi ajánlattevő részvételével kapcsolatos kérdés

A hazai ajánlatkérők, ha az általuk indított közbeszerzési eljárás során valamely nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetén vesz részt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint a kizáró okok hiányát és az alkalmassági feltételeknek megfelelést igazoló igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében megkeresést küldhetnek más uniós tagállam illetékes hatóságainak a Belső Piaci Információs Rendszeren (IMI) keresztül.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) előírásaira figyelemmel az IMI adatigénylési kérelmet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve az ügyfelek jogi képviselői e-ügyintézés keretében a Közbeszerzési Hatóság hivatali kapuján keresztül nyújthatják be.
Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság honlapján található űrlap kitöltésével tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóságot a megkeresés adatairól. Ezt követően a Közbeszerzési Hatóság a megkeresést az IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az illetékes tagállami hatóságnak. A tagállami hatóság válaszát a Közbeszerzési Hatóság ennek beérkezését követően haladéktalanul megküldi a megkeresést intéző ajánlatkérő részére. Az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő köteles hitelesként elfogadni. Amennyiben sem az e-Certis, sem pedig az IMI rendszer alapján nem sikerül az adott igazolás, nyilatkozat elfogadhatóságát tisztázni, az ajánlatkérő részéről felmerülhet a felvilágosításkérés szükségessége a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően.

Az IMI adatigénylési kérelem kizárólag ügyfélkapun keresztül, a Hatóság által rendszeresített és a honlapjáról letölthető űrlap benyújtásával terjeszthető elő.

Minden adatigényléshez csatolni szükséges az IMI kérdőívet és az adatigényléssel érintett igazolást, dokumentumot vagy print screen-t elektronikus adatbázis esetén.

Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról https://njt.hu/jogszabaly/2015-321-20-22
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2009-76-00-00
354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről https://njt.hu/jogszabaly/2013-354-20-22

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG