Sopron - Vadkárral kapcsolatos jegyzői feladatok

A károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás.

Kulcsszavak: vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igény jogosultja.

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel. 

Amennyiben a károsult és a kárért felelős személy között a fenti közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

A kár megállapítása nem a Polgármesteri Hivatal feladata, kárfelmérést kizárólag miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezhet. A Hivatal által kirendelhető szakértők névjegyzékét a vadászati hatóság állítja össze, és azt a Hivatal rendelkezésére bocsátja. A szakértőt három munkanapon belül kell kirendelni.

A kár felmérését a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése a határidő elmulasztásával történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

A vadkárfelmérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakértő helyszíni megállapításait, az általa megállapított kár mértékét, valamint azt, hogy a károsult a kár megelőzési kötelezettségének milyen módon tett eleget.

A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a Hivatalnak. Az ügyintéző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Az egyezség létrehozása céljából tárgyalás megtartására is sor kerül.

Az egyezség meghiúsulása esetén a vadászatra jogosult, illetve a föld használója három munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.

Amennyiben a tárgyalás során a felek egyezséget kötnek, és a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, az eljáró hatóság az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. A közigazgatási hatósági eljárásban a szakértői díj eljárási költségnek minősül, amit általános szabály szerint az visel, akinél az felmerült.

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az egyezség nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek  

A fellebbezés elbírálására a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jogosult.

Vadkárnak minősül

a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá

b) az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben

okozott kár tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási érték) meghaladó része.

 

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

a) őszi gabona: október 1. - július 31.

b) tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31.

c) kukorica: április 15. - november 15.

d) burgonya: április 15. - október 15.

e) napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30.

f) borsó: március 1. - augusztus 30.

g) szőlő, gyümölcsös: egész évben

 

A vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár értékének megtérítését a Polgári Törvénykönyv fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint lehet érvényesíteni, azaz a károsult közvetlenül a bírósághoz fordulhat.

Sopron Település