A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása érdekében az 518/2020. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami állami támogatásként otthonfelújítási támogatást igényelhetnek.   A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti gyermeket nevelő igénylők a Korm. rendelet szerinti lakás fogalmába tartozó lakóhelyük felújítására.   A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása érdekében az 518/2020. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami állami támogatásként otthonfelújítási támogatást igényelhetnek a kérelem benyújtásával. A támogatási igény 2021. január 1. és  2022. december 31. közötti időszakban nyújtható be, az elvégzett felújítást , illetve az utolsó számla kiegyenlítését követő 60 napon belül.   A Magyar Államkincstár a kérelmeket a beérkezést követő 30 napon belül bírálja el. Támogatói döntés esetén a a támogatói okirat kiadását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást. Kötelezően benyújtandó dokumentumok: kérelem, vállalkozási szerződések számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata Opcionálisan benyújtandó dokumentumok örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozata a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élveszületést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja. 25. életévét betöltött gyermek esetén a 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás, 25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat, 25. életévét betöltött gyermek esetén a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat vagy 25. életévét betöltött gyermek esetén a gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat, több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet, mozgáskorlátozott személy esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok vagy mozgáskorlátozott személy esetén a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott, szükség szerint a 4. § (4) bekezdése esetén a szülő nyilatkozata, együttes igénylés esetén az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához, a felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezményt használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez, vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vette-e, és amennyiben igen, akkor az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolatát benyújtja, a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja esetén a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat, a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás, o) a 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltakról az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása, a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya és a 3. § (5) bekezdése szerinti esetben a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat. Az elektronikus benyújtás során kitöltött kérelmet a beküldés előtt javasolt PDF-ben menteni, amely a "További műveletek > Letöltés PDF-ben" gombra kattintva történik.   Az eljárás illetékmentes.   Magyar Államkincstár