A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, az építési, illetve a szolgáltatási koncesszióra, valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt jogorvoslatnak van helye. Ezen jogviták eldöntésére a Közbeszerzési Döntőbizottság rendelkezik hatáskörrel, illetékessége Magyország területére terjed ki. Kérelmet nyújthat be  az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét a közbeszerzési törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás közvetlenül sérti vagy veszélyezteti. Az ügyfél személyesen nem járhat el, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező. A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni - a kérelmező és a képviselő nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői jogosultságot (ügyfélképesség) alátámasztó tényeket; - a kérelemmel kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét, a közbeszerzés tárgyát és - részajánlattétel esetén - a jogorvoslattal érintett részt, vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzéseket a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát; - a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját, valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan; - a megsértett jogszabályi rendelkezését valamennyi kérelmi elemre vonatkozóan, valamint a jogsértő eseményt és annak bizonyítékai; - a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait valamennyi kérelmi elem tekintetében, egyértelműen, azonosíthatóan; - ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait; - a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét, székhelyét (lakóhelyét); - az esetleges előzetes vitarendezés lefolytatását, továbbá annak eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát, amelyet csatolni is kell.  A benyújtott kérelem informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát a Közbeszerzési JDöntőbizottság rendelkezésére kell bocsátani. A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a beszerzés becsült értékéhez viszonyított mértékben. A kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetén pedig a jogsértésnek kérelmező tudomására  jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.  A Közbeszerzési Döntőbizottság fő szabályként az ügyintézési határidő kezdetétől számított tizenöt napon belül köteles az eljárást befejezni, ha az ügyben tárgyalás tartására nem került sor. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben tárgyalást tartott, az ügyintézési határidő kezdetétől számított huszonöt napon belül köteles az eljárást befejezni. A Közbeszerzési Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés közbeszerzési törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése, a közbeszerzési eljárás mellőzése ügyében, valamint azon ügyekben, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását és a jogorvoslattal kapcsolatos közbeszerzési eljárása hivatalból indul és a jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárásban a szerződést már megkötötték, 60 napon belül köteles az eljárást befejezni. A fentiekben rögzített ügyintézési határidők tíz nappal, egyszer meghosszabbíthatók. A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást és a képviselő meghatalmazását. A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a beszerzés becsült értékéhez viszonított mértékben, amelyet a közbeszerzésekért felelős miniszter rendeletben határoz meg (a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet). A kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság A Közbeszerzési Döntőbizottság döntései ellen fellebbezésnek nincs helye, a döntések bírósági felülvizsgálata kérhető. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény, Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet